Warunki użytkowania

 

Przed korzystaniem z tej strony internetowej prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania.

Poprzez wejście, przeglądanie lub korzystanie ze strony www.mplc.pl, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki użytkowania. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na te warunki, prosimy nie korzystać ze strony.

Pytania i uwagi dotyczące Warunków użytkowania należy kierować poprzezformularz kontaktowy MPLC.

Wszystkie znaki towarowe, logo oraz znaki usługowe pokazane na tej stronie stanowią zastrzeżone lub niezastrzeżone znaki towarowe MPLC, jej spółek stowarzyszonych i innych.

Zastrzegamy sobie sobie prawo do zmian, poprawek i ponownego ujęcia Warunków użytkowania, z lub bez wcześniejszego powiadomienia.

WARUNKI KORZYSTANIA

Strona internetowa MPLC służy wyłącznie do użytku osobistego użytkowników. Niedozwolone jest rozprowadzanie, wymiana, modyfikacja, sprzedaż i przekazywanie informacji skopiowanych z tej strony, w tym, między innymi, tekstów, obrazów oraz audio i wideo w celach handlowych, komercyjnych lub publicznych. MPLC udziela użytkownikom przestrzegającym niniejszych Warunków niewyłącznego, nieprzenoszalnego i ograniczonego prawa do wejścia, wyświetlania i korzystania z tej strony internetowej. Użytkownicy wyrażają zgodę na niezakłócanie i niepodejmowania prób zmierzających do zakłócania funkcjonowania tej strony w żaden sposób.

Ograniczenia dotyczące korzystania z meteriałów 

KOPIOWANIE, POWIELANIE, PONOWNE WYDAWANIE, NAGRYWANIE, PUBLIKOWANIE, PRZESYŁANIE LUB ROZPROWADZANIE W DOWOLNY SPOSÓB JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW ZE STRONY MPLC.PL LUB DOWOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ NALEŻĄCEJ DO MPLC, ZARZĄDZANEJ, LICENCJONOWANEJ LUB KONTROLOWANEJ PRZEZ MPLC LUB JEJ SPÓŁKI STOWARZYSZONE JEST ZABRONIONE. UŻYTKOWNIK MA PRAWO POBRAĆ JEDNĄ KOPIĘ MATERIAŁÓW NA JEDEN KOMPUTER I/LUB WYKONANIA JEDNEGO WYDRUKU WYŁĄCZNIE DO WŁASNEGO NIEKOMERCYJNEGO UŻYTKU, POD WARUNKIEM, ŻE NIE NARUSZY ŻADNYCH NOT COPYRIGHTOWYCH, ANI INNEGO RODZAJU ZASTRZEŻEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. MODYFIKACJA LUB KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW W INNYM CELU STANOWI NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ MPLC. NA UŻYTEK NINIEJSZEJ UMOWY, WYKORZYSTYWANIE TAKICH MATERIAŁÓW NA DOWOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB KOMPUTEREZ PODŁACZONYM DO SIECI JEST NIEDOZWOLONE.

Użytkownik nie ma prawa przesyłania SPAMów lub prowadzenia działań je ułatwiających.

Rozwiązanie umowy

Niniejsza umowa zostaje zawarta, gdy użytkownik wprowadzi odpowiedni adres internetowy tej strony lub wybierze połączenie z innych stron; umowa zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia strony przez użytkownika. Użytkownik ma prawo rozwiązania niniejszej umowy w jakimkolwiek czasie. Niniejsza umowa może zostać również rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia ze strony MPLC, jeśli, wedle wyłącznego uznania MPLC, użytkownik nie przestrzega któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszej umowy.

Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie innych usług przez MPLC poprzez jakiekolwiek podstrony dostępne poprzez stronę główną, podlega szczegółowemu regulaminowi wewnętrznemu określonemu powyżej, który dostępny jest na takich podstronach.

Po rozwiązaniu umowy, użytkownik zobowiązany jest zniszczyć wszelkie materiały uzyskane ze stron(y) MPLC, a także całą dokumentację, oraz wszelkie kopie i programy instalacyjne, bez względu na to, czy zostały one opracowane zgodnie z warunkami niniejszej umowy, czy w inny sposób.

ZRZECZENIE

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ NA WŁASNE RYZYKO. STRONA TA (W TYM JEJ TREŚĆ ORAZ UDOSTĘPNIONE FUNKCJE) DOSTARCZONA JEST W OBECNEJ FORMIE, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. W NAJWYŻSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI PRAWA, MPLC NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM M. IN. DOROZUMIANYCH GWARANCJI ZBYWALNOŚCI ORAZ PRZYDATNOśCI DO OKREŚLONEGO CELU. MPLC NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W MATERIAŁACH BĘDĄ DZIAŁAŁY W SPOSÓB NIEZAKŁÓCONY I BEZBŁĘDNY, ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE ORAZ ŻE TA STRONA LUB SERWER JĄ UDOSTĘPNIAJĄCY NIE POSIADAJĄ WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. MPLC NIE GWARANTUJE I NIE SKŁADA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA LUB SKUTKÓW KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE W ODNIESIENIU DO WARUNKÓW ICH POPRAWNOŚCI, WIARYGODNOśCI ITP UŻYTKOWNIK (LECZ NIE MPLC) PONOSZĄ WSZELKIE NIEZBĘDNE KOSZTY SERWISOWANIA I NAPRAW. ODPOWIEDNIE PRZEPISY PRAWA MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KONKRETNEGO UŻYTKOWNIKA.

Postanowienia końcowe

Niniejsza umowa podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej, iż godne z tym prawem będzie interpretowana. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy okaże się niezgodne a prawem, nieważne lub niewykonalne z jakiejkolwiek przyczyny, postanowienie takie uważane będzie za niezależne od niniejszej umowy i nie będzie miało wpływu i wykonalność pozostałych postanowień niniejszej umowy. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami, w odniesieniu do jej przedmiotu, a jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy muszą być sporządzone na piśmie i podpisane przez obie strony.