Niezależny Podmiot Zarządzający

 

Określenie zakresu działalności

1) Rodzaje utworów lub przedmiotów praw pokrewnych: filmy, programy telewizyjne, programy audiowizualne, koncerty, seriale.

2) Pola eksploatacji: publiczne odtwarzanie (w tym wyświetlanie) utworów audiowizualnych, w tym za pomocą nośników wprowadzonych do obrotu.

3) Kategorie uprawnionych: producenci audiowizualni, dystrybutorzy.

4) Terytorium: Polska.

 

Informacje Dla Klientów

 

Licencje na dany okres i na dane terytorium - Parasol Licencyjny                                  

Formularz Zgłoszeniowy    Umowa Licencyjna     Standardowe Stawki opłat licencyjnych

Zniżki ustalane są indywidualnie z licencjobiorcami w zależności od liczby lokalizacji i zakresu licencji, w maksymalnym wymiarze 5%.

 

Jednorazowe Licencje Na Tytuł           

Formularz Zgłoszeniowy    Umowa Licencyjna     Standardowe Stawki opłat licencyjnych

Zniżki ustalane są indywidualnie z licencjobiorcami w zależności od liczby pokazów i osób uczestniczących w pokazie, w maksymalnym wymiarze 5%.

 


Informacje Dla Posiadaczy Praw

Zasady zawierania i wypowiadania z uprawnionymi umów o zarządzanie ich prawami

1) Uprawniony udziela MPLC wyłącznych praw do prezentacji publicznej / udostępniania publiczności niezbędnych do licencjonowania w trybie ramowym oraz w trybie "tytuł po tytule" filmów, programów telewizyjnych i innych programów audiowizualnych przeznaczonych do osobistego i prywatnego użytku w tym za pomocą nośników wprowadzonych do obrotu.

2) Uprawniony otrzymuje przynależny mu udział w opłatach licencyjnych pobieranych od każdego elementu repertuaru, w którym uprawniony uczestniczy na każdym obszarze i rynku (według udziału w rynku).

3) MPLC wypłaca przynależny uprawnionemu udział w pobranych opłatach licencyjnych w trybie kwartalnym kalendarzowym od daty początkowej określonej w umowie. Bilans tantiem wysyłany będzie nie później niż 60 dni po zakończeniu kwartału, w którym pobierane są opłaty licencyjne. Płatność dokonywana jest po otrzymaniu faktury.

4) Wypowiedzenie umowy przez uprawnionego jest możliwe z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego roku kalendarzowego.

 

Zasady podziału przychodów z praw między uprawnionych oraz dokonywania potrąceń od tych przychodów

1) Uprawniony otrzymuje przynależny mu udział w opłatach licencyjnych pobieranych od każdego elementu repertuaru, w którym uprawniony uczestniczy na każdym obszarze i rynku (według udziału w rynku).

2) Procent pobranych opłat licencyjnych jest zatrzymywany przez MPLC, a oprócz tego MPLC zachowuje prawo do potrącenia dodatkowej opłaty za przeliczenie waluty, jeżeli uprawniony zdecyduje się na uiszczenie opłat licencyjnych poza Europą i krajami sąsiednimi. 

 

Tytuł prawny do zarządzania prawami, których ma dotyczyć umowa

W związku z bardzo szerokim repertuarem zarządzanym przez MPLC prosimy o kliknięcie w link: Lista Producentów w celu zapoznania się ze spisem producentów reprezentowanych przez MPLC.