Niezależny Podmiot Zarządzający

 

Określenie zakresu działalności

1) Rodzaje utworów lub przedmiotów praw pokrewnych: filmy, programy telewizyjne, programy audiwizualne, koncerty, seriale

2) Pola eksploatacji: wyświetlanie publiczne

3) Kategorie uprawnionych: producenci audiowizualni, dystrybutorzy

4) Terytorium: Polska

 

Informacje Dla Klientów

 

Parasol Licencyjny                                  Formularz Zgłoszeniowy    Umowa Licencyjna     Standardowe Stawki opłat licencyjnych

 
 
 

Jednorazowe Licencje Na Tytuł             Formularz Zgłoszeniowy    Umowa Licencyjna     Standardowe Stawki opłat licencyjnych


Informacje Dla Posiadaczy Praw

Zasady zawierania i wypowiadania z uprawnionymi umów o zarządzanie ich prawami

1) Uprawniony udziela MPLC wyłącznych praw do prezentacji publicznej / udostępniania publiczności niezbędnych do licencjonowania w trybie ramowym oraz w trybie "tytuł po tytule" filmów, programów telewizyjnych i innych programów audiowizualnych przeznaczonych do osobistego i prywatnego użytku.

2) Uprawniony otrzymuje przynależny mu udział w opłatach licencyjnych pobieranych od każdego elementu repertuaru, w którym uprawniony uczestniczy na każdym obszarze i rynku (według udziału w rynku).

3) MPLC wypłaca przynależny uprawnionemu udział w pobranych opłatach licencyjnych w trybie kwartalnym kalendarzowym od daty początkowej określonej w umowie.

 

Zasady podziału przychodów z praw między uprawnionych oraz dokonywania potrąceń od tych przychodów

1) Uprawniony otrzymuje przynależny mu udział w opłatach licencyjnych pobieranych od każdego elementu repertuaru, w którym uprawniony uczestniczy na każdym obszarze i rynku (według udziału w rynku).

2) Procent pobranych opłat licencyjnych jest zatrzymywany przez MPLC, jednak nie ma innych potrąceń od przychodów. MPLC rozdziela kwoty należne uprawnionym nie później niż 60 dni po zakończeniu każdego kwartału, w którym pobierane są opłaty licencyjne.