SPECJALISTA DS. OPERACYJNYCH I MARKETINGOWYCH (ogłoszenie rekrutacyjne) 

 

Podstawowe obowiązki:

 • planowanie strategii działań informacyjnych i promocyjnych
 • przygotowywanie kampanii marketingowych oraz sprzedażowych
 • tworzenie newsletterów i prezentacji
 • współpraca przy tworzeniu grup docelowych i scenariuszy kampanii
 • monitorowanie rynku, przygotowywanie analiz i raportów
 • tworzenie oraz aktualizowanie baz danych
 • przygotowywanie ofert handlowych i materiałów szkoleniowych
 • aktywny udział w przygotowaniu i realizacji kampanii wspomagających sprzedaż
 • wsparcie operacyjne działu handlowego
 • nadzór nad stroną internetową firmy

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (zaocznych)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint) i obsługi komputera
 • wysokie umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów
 • doświadczenie w redakcji stron internetowych
 • wysoka samodzielność i proaktywność
 • odpowiedzialność, skrupulatność i dobra organizacja pracy
 • nastawienie na osiąganie wyznaczonych celów

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość branży dystrybucji filmowej
 • wiedza z zakresu praw autorskich i pokrewnych

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • stałe wynagrodzenie
 • dobrą atmosferę pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: rekrutacja@mplc.pl. Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach związanych z rekrutacją (w szczególności CV oraz liście motywacyjnym) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej, przez Motion Picture Licensing Company Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 12/9, 00-791, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Przesyłając zgłoszenie w odpowiedzi na niniejszą ofertę pracy potwierdza Pani/Pan, że jest Pani/Pan świadoma/-y, że zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”):

 

ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

jest Motion Picture Licensing Company Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 12/9, 00-791 (dalej „Administrator”).

 

KONTAKT

Z Administratorem można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail info@mplc.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail info@mplc.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie odpowiednich przepisów prawa prawy oraz w zakresie wykraczającym poza katalog danych osobowych określonych przepisami prawa pracy (w szczególności w zakresie danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym) - na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego.

Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

OKRES RETENCJI DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w ww. celach, do chwili rozstrzygnięcia bieżącego procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia przyszłych rekrutacji, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody w tym zakresie nie dłużej jednak niż 2 lata - w zależności, co nastąpi pierwsze.

 

PANI/PANA PRAWA WZGLĘDEM PODANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Uprzejmie informujemy, że wniesienie żądania usunięcia danych wiąże się z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

W celu realizacji Pani/Pana praw, może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail info@mplc.pl lub na adres siedziby Administratora.

 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych związanych z rekrutacją bieżącą i przyszłą jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w procesie rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO .